1. Sanskrit : Dhanurasana

  Bow Pose

 2. Sanskrit : Bhujangasana

  Cobra Pose

 3. Sanskrit : Salabhasana

  Locust Pose

 4. Sanskrit : Chakrasana

  Wheel Pose

 5. Sanskrit : Ustrasana

  Camel Pose

 6. Sanskrit : Supta Virasana

  Reclining Hero Pose

 7. Sanskrit : Bitilasana

  Cow Pose

 8. Sanskrit : Natarajasana

  Dancer's Pose

 9. Sanskrit : Ardha Bhekasana

  Half Frog Pose

 10. Sanskrit : Eka Pada Rajakapotasana A

  One-Legged King Pigeon Pose A

 11. Sanskrit : Vajra Kapotasana

  Dove Pose

 12. Sanskrit : Salamba Bhujangasana

  Sphinx Pose

 13. Sanskrit : Camatkarasana

  Wild Thing Pose

 14. Sanskrit : Matsayasana

  Fish Pose

 15. Sanskrit : Setu Bandha Sarvangasana

  Bridge Pose

 16. Sanskrit : Uttana Shishosana

  Extended Puppy Pose

목록
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1