1. Sanskrit : Adho Mukha Svanasana

  Downward-Facing Dog Pose

 2. Sanskrit : Paschimottanasana

  Seated Forward Bend Pose

 3. Sanskrit : Halasana

  Plow Pose

 4. Sanskrit : Parivrtta Trikonasana

  Revolved Triangle Pose

 5. Sanskrit : Uttanasana

  Standing Forward Bend

 6. Sanskrit : Parivrtta Parsvakonasana

  Revolved Side Angle Pose

 7. Sanskrit : Prasarita Padottanasana

  Wide-Legged Forward Bend

 8. Sanskrit : Ardha Pincha Mayurasana

  Dolphin Pose

 9. Sanskrit : Marichyasana

  Marichi's Pose

 10. Sanskrit : Supta Padangusthasana

  Reclining Big Toe Pose

 11. Sanskrit : Pavanmuktasana

  Wind Relieving Pose

 12. Sanskrit : Parivrtta Adho Mukha Svanasana

  Revolved Downward-Facing Dog Pose

 13. Sanskrit : Padangusthasana

  Big Toe Pose

 14. Sanskrit : Balasana

  Child's Pose

 15. Sanskrit : Janu Sirsasana A

  Head-to-Knee Pose A

 16. Sanskrit : Krounchasana

  Heron Pose

목록
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1