1. Sanskrit : Dhanurasana

  Bow Pose

 2. Sanskrit : Gomukhasana

  Cow Face Pose

 3. Sanskrit : Padmasana

  Lotus Pose

 4. Sanskrit : Baddha Konasana

  Butterfly Pose

 5. Sanskrit : Prasarita Padottanasana

  Wide-Legged Forward Bend

 6. Sanskrit : Agnistambhasana

  Double Pigeon Pose

 7. Sanskrit : Balasana

  Happy Baby Pose

 8. Sanskrit : Natarajasana

  Dancer's Pose

 9. Sanskrit : Ardha Bhekasana

  Half Frog Pose

 10. Sanskrit : Eka Pada Rajakapotasana A

  One-Legged King Pigeon Pose A

 11. Sanskrit : Vajra Kapotasana

  Dove Pose

 12. Sanskrit : Supta Baddha Konasana

  Reclining Bound Angle Pose

 13. Sanskrit : Sucirandhrasana

  Eye of the Needle Pose

 14. Sanskrit : Utthita Hasta Padangusthasana

  Extended Hand-to-Big Toe Pose

 15. Sanskrit : Malasana

  Garland Pose

 16. Sanskrit : Parighasana

  Gate Pose

목록
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1