1. Sanskrit : Paschimottanasana

  Seated Forward Bend Pose

 2. Sanskrit : Vajrasana

  Thunderbolt Pose

 3. Sanskrit : Gomukhasana

  Cow Face Pose

 4. Sanskrit : Padmasana

  Lotus Pose

 5. Sanskrit : Sukhasana

  Easy Pose

 6. Sanskrit : Bhadrasana

  Gracious Pose

 7. Sanskrit : Baddha Konasana

  Butterfly Pose

 8. Sanskrit : Virasana

  Hero Pose

 9. Sanskrit : Paripurna Matsyendrasana

  Lord of the Fishes Pose

 10. Sanskrit : Ardha Navasana

  Half Boat Pose

 11. Sanskrit : Navasana

  Boat Pose

 12. Sanskrit : Bharadvajasana

  Bharadvaja's Twist

 13. Sanskrit : Agnistambhasana

  Double Pigeon Pose

 14. Sanskrit : Marichyasana

  Marichi's Pose

 15. Sanskrit : Balasana

  Child's Pose

 16. Sanskrit : Ardha Matsyendrasana

  Half Lord of the Fishes Pose

 17. Sanskrit : Janu Sirsasana A

  Head-to-Knee Pose A

 18. Sanskrit : Krounchasana

  Heron Pose

목록
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1