1. Sanskrit : Utthita Trikonasana

  Extended Triangle Pose

 2. Sanskrit : Tadasana

  Mountain Pose

 3. Sanskrit : Ashwa Sanchalanasana

  Equestrian Pose

 4. Sanskrit : Parivrtta Trikonasana

  Revolved Triangle Pose

 5. Sanskrit : Vrksasana

  Tree Pose

 6. Sanskrit : Uttanasana

  Standing Forward Bend

 7. Sanskrit : Ardha Chandrasana

  Half Moon Pose

 8. Sanskrit : Utthita Tadasana

  Star Pose

 9. Sanskrit : Virabhadrasana

  Warrior Pose

 10. Sanskrit : Parivrtta Parsvakonasana

  Revolved Side Angle Pose

 11. Sanskrit : Prasarita Padottanasana

  Wide-Legged Forward Bend

 12. Sanskrit : Garudasana

  Eagle Pose

 13. Sanskrit : Natarajasana

  Dancer's Pose

 14. Sanskrit : Utkatasana

  Chair Pose

 15. Sanskrit : Parivrtta Ardha Chandrasana

  Revolved Half Moon Pose

 16. Sanskrit : Namaskar Parsvakonasana

  Prayer Twist

 17. Sanskrit : Parivrtta Utkatasana

  Revolved Chair Pose

 18. Sanskrit : Padangusthasana

  Big Toe Pose

 19. Sanskrit : Utthita Hasta Padangusthasana

  Extended Hand-to-Big Toe Pose

 20. Sanskrit : Utthita Parsvakonasana

  Extended Side Angle Pose

목록
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1