Balancing Poses
2018.10.15 22:34

Chair Pose

https://yogaanu.com/yoga_poses/1160 조회 수 10 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
Sanskrit Utkatasana
Pose Level Beginner
Pose Type Balancing,Strength,Standing Poses

Chair Pose.png

Source: YOGAPEDIA/yogapedia.com

 


 1. Sanskrit : Utkatasana

  Chair Pose

 2. Sanskrit : Parivrtta Ardha Chandrasana

  Revolved Half Moon Pose

 3. Sanskrit : Parivrtta Adho Mukha Svanasana

  Revolved Downward-Facing Dog Pose

 4. Sanskrit : Namaskar Parsvakonasana

  Prayer Twist

 5. Sanskrit : Astavakrasana

  Eight Angle Pose

 6. Sanskrit : Utthita Hasta Padangusthasana

  Extended Hand-to-Big Toe Pose

 7. Sanskrit : Pincha Mayurasana

  Forearm Stand

 8. Sanskrit : Tittibhasana

  Firefly Pose

 9. Sanskrit : Adho Mukha Vrksasana

  Handstand

 10. Sanskrit : Dhanurasana

  Bow Pose

 11. Sanskrit : Bhujangasana

  Cobra Pose

 12. Sanskrit : Salabhasana

  Locust Pose

 13. Sanskrit : Chakrasana

  Wheel Pose

 14. Sanskrit : Ustrasana

  Camel Pose

 15. Sanskrit : Supta Virasana

  Reclining Hero Pose

 16. Sanskrit : Bitilasana

  Cow Pose

 17. Sanskrit : Natarajasana

  Dancer's Pose

 18. Sanskrit : Ardha Bhekasana

  Half Frog Pose

 19. Sanskrit : Eka Pada Rajakapotasana A

  One-Legged King Pigeon Pose A

 20. Sanskrit : Vajra Kapotasana

  Dove Pose

 21. Sanskrit : Salamba Bhujangasana

  Sphinx Pose

 22. Sanskrit : Camatkarasana

  Wild Thing Pose

 23. Sanskrit : Matsayasana

  Fish Pose

 24. Sanskrit : Setu Bandha Sarvangasana

  Bridge Pose

 25. Sanskrit : Uttana Shishosana

  Extended Puppy Pose

목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 Next
/ 5